Website door
  Niet Hetzelfde WebDesign

Algemene voorwaarden1. Bestellen en betalen
Het totaalbedrag dient vooruit betaald te worden. Vermeld onder het betalingskenmerk het bestelnummer. Wij behouden ons het eigendom voor van alle producten, totdat de koopprijs met inbegrip van kosten geheel is voldaan.


2. Levertijd
Binnen 5 werkdagen* na ontvangst van uw betaling wordt de bestelling verzonden, mits het bestelde op voorraad is.

Van producten die besteld moeten worden krijgt u een indicatie van de verwachte levertijd. Indien uw bestelling niet tijdig kan worden geleverd ontvangt u daarover zo spoedig mogelijk bericht. In dat geval kunt u kiezen tussen restitutie van het betaalde bedrag of wachten. Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak ook, geeft geen recht op vergoeding van schaden, kosten of interessen.

*De door ons opgegeven levertijd geldt als een indicatie en niet als fatale termijn.


3. Verzending
Alle bestellingen worden aangetekend verstuurd met PostNL. Indien u gebruik wilt maken van een afwijkende verzendmethode dient u dit schriftelijk duidelijk te maken voordat de betaling voldaan is. Voor vermiste of beschadigde pakketten is Kenstar niet aansprakelijk.

Retourzendingen
Voor niet aangekomen of beschadigde retourzendingen is Kenstar niet aansprakelijk. De porto van retourzendingen wordt niet vergoed.


4. Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan al hetgeen zich redelijkerwijs buiten de rechtstreekse invloed van ons voordoet, waaronder mede - doch niet uitsluitend - wordt verstaan: staking, uitsluiting, blokkade, rellen, ordeverstoring, energietekort, hapering in energievoorziening, vervoersverbod, brand, bedrijfsongeval, oorlog of oorlogsdreiging, natuurramp, overstroming. Ook dan is sprake van overmacht indien de desbetreffende omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voorzienbaar was. Wij zijn niet aansprakelijk voor vertraging en/of schade - in welke vorm dan ook - en/of tekorten die te wijten zijn aan overmacht. In geval van overmacht zullen wij ons inspannen tot het vinden van een oplossing ter voldoening aan de opdracht van onze wederpartij. Onze wederpartij zal extra kosten, die verband houden met het leveren van de zaak ondanks een overmachtsituatie, aan ons vergoeden.


5. Reclame
U dient de geleverde zaken onverwijld te controleren op kwaliteit en kwantiteit. Het recht op reclame vervalt indien aan deze plicht niet is voldaan. Indien bij controle blijkt dat het geleverde niet voldoet aan de gerechtvaardigde verwachtingen dient u daarvan zonder uitstel schriftelijk melding te maken bij de Kenstar. U dient op ons eerste daartoe strekkende verzoek de zaken, waarover u reclameert, franco aan ons retourneren. De termijn van reclame vervalt indien aan de verplichting in voorgaande zin niet is voldaan. Onverminderd het voorgaande vervalt het recht op reclame acht dagen nadat de betreffende zaken zijn geleverd.


6. Website
De website is met de grootste zorg samengesteld door Kenstar, desondanks kunnen er zich onjuistheden voordoen. Wij wijzen u op de volgende bepalingen.

Informatie
Alle prijzen op de webste zijn in Euro en inclusief 21% BTW. De informatie op de website is onder voorbehoud, hierbij inbegrepen de prijzen en specificaties van de producten. De product informatie kan afwijken van de werkelijke producten.

Aansprakelijkheid
Mocht blijken dat op de website onjuistheden staan of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Kenstar geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele nadelige gevolgen hiervan. Ook kan Kenstar geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen, onderbrekingen, vertragingen of fouten in het verstrekken van informatie.


7. Tot Slot
Op al onze overeenkomsten, opdrachten en aanneming van werk zijn deze Algemene Voor-waarden van toepassing. Toepasselijkheid van door de wederpartij gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden binden ons slechts indien wij die afwijkingen schriftelijk hebben bevestigd. De Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden is de authentieke tekst en prevaleert boven vertalingen van deze Algemene Voorwaarden. Indien en voorzover op grond van redelijkheid en billijkheid op enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling wat inhoud en strekking betreft een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, waarop wel een beroep kan worden gedaan.